AVG - liefsensitief

PRIVACYVERKLARING

Lief Sensitief

Lief Sensitief, gevestigd aan Tjalk 2 3123 BT Schiedam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens
Mariska Bakhuizen is de eigenaresse van Lief Sensitief.
Lief Sensitief
Tjalk 2 3123, BT Schiedam
Telefoonnummer 06-28998450
E-mail mariska@liefsensitief.nl
www.liefsensitief.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Lief Sensitief verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van een coaching traject of door het volgen van een workshop.
De gegevens die verwerkt worden zijn als volgt;

• Voor en achternaam
• Geboortedatum
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• School en klas
• Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.
Lief Sensitief verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

• Gezondheid
• Persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Lief Sensitief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van betalingen
• Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
• Te informeren over (wijzigingen van) diensten, trainingen en workshops.
• Een dossier of verslag te kunnen vormen over de Coachee.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lief Sensitief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Lief Sensitief gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:
• Outlook email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen Coachee en of ouder en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Coachee of ouders ontvangen middels dit systeem e-mails en e-mailadressen zijn opgeslagen in Outlook.
• WordPress, website, beheer website en berichtenverkeer naar mariska@liefsensitief.nl vanaf de website.

Bewaartermijn

Lief Sensitief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• Voor- en achternaam 5 jaar
• Geslacht 5 jaar
• Geboortedatum 5 jaar
• Geboorteplaats 5 jaar
• Adresgegevens 5 jaar
• Telefoonnummer 5 jaar
• E-mailadres 5 jaar
• Dossieropbouw 5 jaar
• WordPress website 5 jaar
De reden van deze bewaartermijn is dat dossiers opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 5 jaar.

Verkoopgegevens

Lief Sensitief deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lief Sensitief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Lief Sensitief persoonsgegevens alleen aan derden met nadrukkelijke toestemming.
• Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over Coachee
• Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing
• Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts
• School, doel: overleg mogelijk maken over Coachee

Cookies

Lief Sensitief gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindercoach Ellen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mariska@liefsensitief.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lief Sensitief wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Beveiliging persoonsgegevens

Lief Sensitief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: mariska@liefsensitief.nl

WhatsApp chat
Menu